Proposta per als pressupostos participatius

Més compostatge comunitari a la ciutat

Des d’Espai Ambiental Cooperativa hem volgut presentar una proposta per augmentar les xarxes compostaires de Barcelona.

Pla d’enxarxament de mòduls de Compostatge Comunitari a Sant Martí

Consistiria en habilitar mòduls de compostatge comunitari com ja existeix a altres Districtes, i cedir la gestió a alguna entitat local.

Se’n derivarien diversos impactes positius a nivell ambiental i social: creació d’una comunitat veïnal empoderada, reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al transport i gestió dels residus orgànics, enfortiment de l’economia social local destinant recursos econòmics en gestió de residus en l’entitat local i veïnal encarregada de la gestió… A més, el compost obtingut es pot destinar a jardineria, horts o ús particular (jardins, terrasses…). La unitat de compostatge pot donar servei a entre 50 i 100 famílies, a més d’algun comerç o entitat propera.

Recorda donar-li suport si passa la valoració tècnica.

Veure la proposta a la plataforma.